Ngày đăng: 13/02/2020, 2:53 PM
Tác giả: Kyoz
Sao Quả Tạ

Đây là sao quả tạ :)))

Đây là một dòng in đậm

Đây là một dòng bị in ngang

Đây là một dòng vừa đậm vừa ngang :))

Đây là một đường dẫn

Chức năng chính của quả tạ:

  1. Tập tạ
  2. Chọi
  3. Chắn đồ

TAGS
Chưa có tag